Chuyến đến nội dung chính

Nếu tôi đặt một chữ thập vào ô không đúng, có bị coi là lỗi không?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.